Yuk Isi Form di Bawah, Tim Kami Siap Melayani Anda

Huruf Jepang – Dalam bahasa (huruf Jepang, huruf hiragana, huruf katakana, huruf kanji, belajar huruf Jepang)Jepang, dikenal tiga cara penulisan sebuah kata atau satuan bahasa, yaitu menggunakan Huruf Hiragana, Huruf Katakana, dan Huruf Kanji.

Ketiganya (huruf Jepang, huruf hiragana, huruf katakana, huruf kanji, belajar huruf Jepang) memiliki fungsi secara umum yang berbeda. Selain itu, masing-masing memiliki sejarah sendiri. Berikut ini adalah penjabaran lebih jelasnya.

Huruf-huruf Hiragana

Huruf-huruf hiragama(huruf Jepang, huruf hiragana, huruf katakana, huruf kanji, belajar huruf Jepang) biasanya digunakan untuk menuliskan kata asli dalam bahas Jepang. Artinya, kata tersebut bukan merupakan serapan dari bahasa lain. Berikut ini adalah huruf-hurufnya.

あ (a) – か (ka) – さ (sa) – た (ta) – な (na) – は (ha) – ま (ma) – や (ya) – ら (ra) – わ (wa) – が (ga) – ざ (za) – だ (da) – ば (ba) – ぱ (pa) – い (i) – き (ki) – し (shi) – ち (chi) – に (ni) – ひ (hi) – み (mi) – り (ri) – ゐ (wi)
ぎ (gi) – じ (ji) – ぢ (ji) – び (bi) – ぴ (pi) – う (u) – く (ku) – す (su) – つ (tsu) – ぬ (nu) – ふ (fu) – む (mu) – ゆ (yu) – る (ru) – ぐ (gu) – ず (zu) – づ (zu) – ぶ (bu) – ぷ (pu) – え (e) – け (ke) – せ (se) – て (te) – ね (ne) – へ (he) – め (me) – れ (re) – ゑ (we) – げ (ge) – ぜ (ze) – で (de) – べ (be) – ぺ (pe)

お (o) – こ (ko) – そ (so) – と (to) – の (no) – ほ (ho) – も (mo) – よ (yo) – ろ (ro) – を (wo) – ん (n) – ご (go) – ぞ (zo) – ど (do) – ぼ (bo) – ぽ (po) – きゃ (kya) – しゃ (sha) – ちゃ (cha) – にゃ (nya) – ひゃ (hya) – みゃ (mya) – りゃ (rya) – ぎゃ (gya) – じゃ (ja) – ぢゃ (ja) – びゃ (bya) – ぴゃ (pya)

きゅ (kyu) – しゅ (shu) – ちゅ (chu) – にゅ (nyu) – ひゅ (hyu) – みゅ (myu) – りゅ (ryu) – ぎゅ (gyu) – じゅ (ju) – ぢゅ (ju) – びゅ (byu) – ぴゅ (pyu) – きょ (kyo) – しょ (sho) – ちょ (cho) – にょ (nyo) – ひょ (hyo) – みょ (myo) – りょ (ryo) – ぎょ (gyo) – じょ (jo) – ぢょ (jo) – びょ (byo) – ぴょ (pyo)

Huruf-huruf Katakana

Huruf-huruf katakana(huruf Jepang, huruf hiragana, huruf katakana, huruf kanji, belajar huruf Jepang) biasa digunakan untuk menuliskan kata-kata yang merupakan serapan dari bahasa lain. Hal ini disebabkan dalam huruf-huruf hiragana tidak terdapat huruf tertentu untuk mengeja kata serapan.

ア (a) – イ (i) – ウ (u) – エ (e) – オ (o) –
カ (ka) – キ (ki) – ク (ku) – ケ (ke) – コ (ko) – キャ (kya) – キュ (kyu) – キョ (kyo)
サ (sa) – シ (shi) – ス (su) – セ (se) – ソ (so) – シャ (sha) – シュ (shu) – ショ (sho)
タ (ta) – チ (chi) – ツ (tsu) – テ (te) – ト (to) – チャ (cha) – チュ (chu) – チョ (cho)
ナ (na) – ニ (ni) – ヌ (nu) – ネ (ne) – ノ (no) – ニャ (nya) – ニュ (nyu) – ニョ (nyo)
ハ (ha) – ヒ (hi) – フ (fu) – ヘ (he) – ホ (ho) – ヒャ (hya) – ヒュ (hyu) – ヒョ (hyo)
マ (ma) – ミ (mi) – ム (mu) – メ (me) – モ (mo) – ミャ (mya) – ミュ (myu) – ミョ (myo)
ヤ (ya) – – ユ (yu) – – ヨ (yo) –
ラ (ra) – リ (ri) – ル (ru) – レ (re) – ロ (ro) – リャ (rya) – リュ (ryu) – リョ (ryo)
ワ wa – ヰ (wi) – ウ wu – ヱ (we) – ヲ (wo) – ン (n) –
ガ (ga) – ギ (gi) – グ (gu) – ゲ (ge) – ゴ (go) – ギャ (gya) – ギュ (gyu) – ギョ (gyo)
ザ (za) – ジ (ji) – ズ (zu) – ゼ (ze) – ゾ (zo) – ジャ( ja) – ジュ (ju) – ジョ (jo)
ダ (da) – ヂ (ji) – ヅ (zu) – デ (de) – ド (do) –
バ (ba) – ビ (bi) – ブ (bu) – ベ (be) – ボ (bo) – ビャ (bya) – ビュ (byu) – ビョ (byo)
パ (pa) – ピ (pi) – プ (pu) – ペ (pe) – ポ (po) – ピャ (pya) – ピュ (pyu) – ピョ (pyo)

Huruf Kanji

Kanji merupakan Logogram dalam bahasa Jepang (huruf Jepang, huruf hiragana, huruf katakana, huruf kanji, belajar huruf Jepang), yang diwakili konsep/makna/arti sehingga tidak terikat oleh suara dalam pengucapannya. Setiap hurufnya memiliki bentuk yang menyerupai bentuk referen. Misalnya, 木 untuk menyebut “pohon”.

Itulah tadi uraian mengenai penulisan dalam bahasa Jepang (huruf Jepang, huruf hiragana, huruf katakana, huruf kanji, belajar huruf Jepang).